U.A

92 teksty – auto­rem jest U.A.

Nie mów do mnie o przyszłości, kiedy spi­jam teraźniejszość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 października 2015, 21:19

Jeśli pod wpływem otocze­nia przyj­miemy do nasze­go umysłu, ok­reśle­nie nas ja­ko oso­by głupiej.
To nig­dy nasza świado­mość nie przyp­nie nam cechy inteligencji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 sierpnia 2015, 17:42

...

Spoglądam w dal, widzę jabłko
z cza­sem czer­wienieje na słońcu
pielęgno­wane so­kami życia
z za­miarem upad­ku w nieznane
to­nie w cza­sie niep­rze­jed­na­ne z teraz
Jest tu czy go nie ma ?
przy­tom­nieje, dos­trze­gam lustro,
a w nim postać...
Jest tu czy jej nie ma ? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 maja 2015, 23:24

To coś niez­wykłego w mu­zyce, gdy jest...
kiedy nas tak często nie ma. 

myśl • 8 lutego 2015, 17:55

Niech cień dnia jut­rzej­sze­go, zak­ry­je niemoc dnia dzisiejszego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2015, 23:23

Nasze tra­gedie wiel­ki­mi, gdy obej­mu­jemy je włas­ny­mi rękoma... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 lutego 2011, 00:13

Wszys­tko ma swój sku­tek i przyczynę, szko­da tyl­ko, że ludzie zauważają zaz­wyczaj tyl­ko to pierwsze... 

aforyzm
zebrał 126 fiszek • 5 grudnia 2010, 01:36

...

Rzeczy­wis­tość, niczym chci­wy kloszard
nie mający nic do stracenia
za­bawia się na­mi, jak ko­cur swo­ja pastwą
w chwi­lach os­cy­lac­ji, śmieje się szyderczo
przys­ta­wia nam re­wol­wer do skroni
zmuszając do gwałtow­nych decyzji
nie ma rej­te­rady od ścieżki wybranej
może na następnym roz­drożu
wie­dziony no­wym zapałem
zro­zumiem,że le­piej
wyb­rać nie miałemR.L 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 listopada 2010, 01:38

Pytanie

Siedzę na plaży os­nu­tej mgłą zapomnienia
z ciszy zrodzo­nej z uczu­cia przy­bywają krop­le wspom­nienia
stoję te­raz na krańcu ziemi, sam pośród po­piołów życia
szu­kam me­tody na dal­sze lo­sy me­go bycia
z nadzieja że przyj­dzie mi wzbić się w przestworza
i nie spaść jak Ikar w odmęty morza
szu­kam cze­goś, co zdu­si fo­bie istnienia
lecz...czy to gdzieś tam jest lub te­go nie ma 
niech ktoś do cho­lery od­po­wie
na py­tanie, które dręczy
pokolenia... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 listopada 2010, 16:18

W ciszy zrodzo­nej z uczu­cia, bom­bardu­je nas ty­siące myśli, lecz żad­na nie jest od­po­wied­nia dla tej chwi­li, nic nie pot­ra­fi od­dać kwin­te­sen­cji te­go zajścia...eh, to ta­kie kłopotliwe... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 12 września 2010, 13:47

U.A

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 października 2015, 21:50CЯuelCOMA sko­men­to­wał tek­st Nie mów do mnie [...]

27 października 2015, 21:19U.A do­dał no­wy tek­st Nie mów do mnie [...]

4 sierpnia 2015, 21:27CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jeśli pod wpływem otocze­nia [...]

4 sierpnia 2015, 17:52tomek43i sko­men­to­wał tek­st Jeśli pod wpływem otocze­nia [...]

4 sierpnia 2015, 17:50Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeśli pod wpływem otocze­nia [...]

4 sierpnia 2015, 17:42U.A do­dał no­wy tek­st Jeśli pod wpływem otocze­nia [...]

18 maja 2015, 23:24U.A do­dał no­wy tek­st ...  

8 lutego 2015, 17:55U.A do­dał no­wy tek­st To coś niez­wykłego w [...]

3 lutego 2015, 23:23U.A do­dał no­wy tek­st Niech cień dnia jut­rzej­sze­go, [...]

3 marca 2013, 02:41U.A sko­men­to­wał tek­st dziś wiem, że bra­ki to [...]